Gescheiden ouders

Omdat we als school het uitgangspunt hebben dat we de zorg voor de kinderen delen met de ouders, is het nodig om voor kinderen van gescheiden ouders concrete afspraken te maken. Dit schept duidelijkheid naar alle betrokkenen en is een middel om te voorkomen dat de veiligheid en rust van de kinderen in het gedrang komt.

  • De dagelijkse gang van zaken rond het kind communiceert de school  in principe met de ouder die de dagelijkse zorg heeft.
  • Indien beide ouders ouderlijk gezag hebben over het kind, ontvangen beiden de digitale informatie van school. Ook worden beide ouders uitgenodigd voor bijvoorbeeld gespreksavonden, ouderavonden en andere ontmoetingen op school tenzij ouders hier samen andere afspraken over gemaakt hebben. Dit wordt door beide ouders gecommuniceerd met school.
    Wanneer één ouder het ouderlijk gezag heeft dan krijgt deze ouder alleen de uitnodiging.
  • Wanneer het kind gebracht en gehaald wordt, gebeurt dit door de ouder die de dagelijkse zorg voor het kind heeft. Eventuele andere afspraken worden duidelijk naar school gecommuniceerd.
  • De school is geen ontmoetingsplaats van het kind met de ouder die niet de dagelijkse zorg heeft.
  • Waar nodig ontvangt de school een kopie van de rechterlijke uitspraak inzake afspraken m.b.t. voogdij, toewijzing kind en eventuele bezoekregelingen. Deze kopie wordt opgenomen in het dossier van het betreffende kind.
  • We houden ons aan eventuele rechterlijke uitspraken.
  • Bij onduidelijkheden beslist de directie, na overleg met betrokken teamleden en de ouder(s) met ouderlijk gezag.