Klachten en problemen oplossen

Als u problemen of klachten (bijvoorbeeld over geweld, pesten, seksuele intimidatie en discriminerend gedrag) hebt is het de normale gang van zaken dat u deze tracht op te lossen langs de weg van persoonlijke ontmoeting en gesprek met de persoon in kwestie. Als in uw ogen een klacht of probleem niet zonder meer kan worden opgelost, zijn er twee mogelijkheden:

  1. U deelt uw zorg met de directeur of eventueel een management lid;
  2. Als u vragen hebt over ons pestprotocol of sociaal emotionele kwesties, dan kunt u terecht bij onze SEO kring. Het aanspreekpunt van de kring is Marjolein Hendriksen.

Vertrouwenspersoon

Worden uw vragen of problemen nog niet naar uw tevredenheid opgepakt, dan is er nog de mogelijkheid om te sparren met een vertrouwenspersoon. Zij bieden een luisterend oor, denken mee en bieden ondersteuning om uw probleem op te lossen. 

Voor de ouders en de leerkrachten zijn dan de contactpersonen Karin Hamelink en Linda Worm.

Voor de kinderen zelf zijn de vertrouwenspersonen Niels Lieftink & Angela Bruil.

Klachtencommissie

Ouders, leerlingen, medewerkers en anderen die bij een school betrokken zijn kunnen bij een klachtencommissie een klacht indienen over een gedraging of een beslissing van een ander op die school.

Gegevens Klachtencommissie: p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. Email info@gcbo.nl. 

GCBO staat voor: Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs.

Vertrouwensinspecteur

Buiten alles om kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur, dagelijks bereikbaar van 08.00 – 17.00 uur onder telefoonnummer 0900 – 111 3 111.

Geschillencommissie

Het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad kunnen aan een geschillencommissie een geschil voorleggen over instemming, advies en andere medezeggenschapskwesties. 

Gegevens Geschillencommissie: p/a GCBO, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Telefoon 070-3861697. Email info@gcbo.nl.