Kwaliteitsbeleid

De kern van ons kwaliteitsbeleid is dat we kritisch blijven op wat we doen. Daarom nemen we als team consequent de uitkomsten van de Cito- en methodetoetsen door. Omdat we de gegevens over een lange periode bijhouden kunnen we goed analyseren welke trends er zijn.

We realiseren ons dat de kwaliteit van het onderwijs voor een groot deel wordt bepaald door de leerkracht voor de groep. Jaarlijks werken we aan een verdere professionalisering van ons team door bijvoorbeeld cursussen, coaching, observaties, collegiale consultaties en bezoeken aan andere scholen. Er kunnen video opnames gemaakt worden om het leerkracht gedrag te analyseren (alleen voor intern gebruik).
Daarnaast zijn kind- en thuisfactoren uiteraard van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden we een warm contact met thuis vanzelfsprekend.


Ouder- en teamenquête

Tweejaarlijks worden ouders en teamleden gevraagd naar hun mening over diverse aspecten van de school. Naast kleine aandachtspunten merken we gelukkig dat de ouders zeer tevreden zijn over het onderwijs op de Wilhelminaschool.

Onze schoolresultaten

De leerlingen uit groep 8 maken jaarlijks een door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoets. We hebben gekozen voor de IEP-eindtoets. Kinderen met een IQ onder 75 tellen niet mee in de gemiddelde scores.
De scores wijken af van het landelijk gemiddelde. Als school vinden we echter de persoonlijke groei van de kinderen veel belangrijker. We constateren dat we over het algemeen heel tevreden zijn met de individuele resultaten. De norm die de inspectie voor ons hanteert is die van een sterke school: 79,6.
Hieronder onze gemiddelde eindtoetsscores van de laatste vier jaren met daarachter de landelijke gemiddelde scores (t/m 2016 CITO, hierna IEP):

Jaar Score Wilhelminaschool Score landelijk gemiddelde
2017 79,6 78
2018 87 81
2019 83 81,8
2020
2021

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep.

Wij stellen ons tot doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind op de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. Naast intelligentie spelen factoren als thuisomstandigheden, motivatie, concentratie en zelfstandigheid een rol. Een exemplaar van het Cito-Schoolrapport ligt op school ter inzage.


Inspectie van het onderwijs

In 2017 hebben twee onderwijsinspecteurs onze school bezocht voor een regulier inspectiebezoek (eenmaal in de vier jaren). Het volledig onderzoeksrapport van de inspectie vindt u hier:

Definitief Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek

Heeft u vragen over onderwijs, dan kunt u bellen naar 0800-8051 of mailen naar info@owinsp.nl. Voor rapporten die de inspectie over onze school heeft gemaakt, kunt u terecht op: www.onderwijsinspectie.nl . Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, ernstig geweld en dergelijke kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur (tel. 0900-1113111).


Vervangingsbeleid

Voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs is het noodzakelijk dat afwezige leerkrachten vervangen kunnen worden. We hanteren in principe de volgende volgorde wanneer er onvoorziene vervanging nodig is:

  1. Een zittende medewerker een tijdelijke uitbreiding geven. Bij voorkeur de duo-collega, maar een andere leerkracht of een onderwijsassistent kan ook;
  2. Een persoon van de externe vervangingslijst een benoeming geven voor de duur van de afwezigheid;
  3. Een LIO-er of onderwijsassistent (onder verantwoordelijkheid van een bevoegde collega) voor de klas zetten, binnen de uren die iemand al werkt (dus zonder tijdelijke uitbreiding);
  4. Iemand inhuren via PON of GelderVeste;
  5. Een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een bevoegde collega) voor de klas zetten, binnen de uren die iemand al werkt (dus zonder tijdelijke uitbreiding);
  6. Een teamlid dat verlof heeft wordt gevraagd om in te vallen (bijvoorbeeld ouderschapsverlof). Het verlof van dat teamlid schuift dan op, waardoor de invaller van dat verlof langer in dienst blijft;
  7. In noodgevallen worden kinderen naar huis gestuurd.

Bestuursverslagen

Als school leggen we jaarlijks verantwoording af in het bestuursverslag.

Bestuursverslag Wilhelminaschool Doetinchem 2018


Strategisch schoolplan

Hoe we de toekomst van onze school zien, vertaald in strategische doelstellingen, staat in ons strategisch schoolplan.

Strategisch schoolplan 2019-2023