Nieuws nieuwbouw 23 maart 2021

Geplaatst op: 23 maart 2021

Geachte ouder en buurtbewoner,

Zoals u weet, krijgt de Wilhelminaschool een nieuw gebouw. In de vorige brief vroegen we welke buurtbewoners mee willen denken in een klankbordgroep. Acht buurtbewoners hebben zich hiervoor aangemeld. Zij gaan meedenken met de Wilhelminaschool en gemeente bij het verder uitwerken van de plannen, bijvoorbeeld over de verkeerssituatie. 

Meer duidelijk

Inmiddels hebben we alle voorwaarden waaraan het nieuwe schoolgebouw moet voldoen verder uitgewerkt. Nu gaan we de gemeenteraad vragen het geld dat we nodig hebben beschikbaar te stellen. Daarvoor hebben gemeente en Wilhelminaschool een projectplan uitgewerkt. In deze brief informeren we u over de onderwerpen die we aan de gemeenteraad voorleggen.  

Duurzaam en toekomstbestendig gebouw

Gemeente en Wilhelminaschool willen graag een Energie Neutraal Gebouw (ENG) neerzetten. Ook willen we zorgen voor een gezond binnenklimaat; een goede luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid. 

Verkeer

De Wilhelminaschool staat tussen de Rossinilaan, Verdilaan en Boddens Hosangstraat. De huidige verkeerssituatie zorgt voor hinder en overlast voor het verkeer en de buurt. In het projectplan dat de gemeenteraad bespreekt, staan verschillende ideeën om de verkeersdrukte in de nieuwe situatie te verminderen. Deze ideeën hebben gemeente en Wilhelminaschool op een rij gezet omdat we weten dat dit een belangrijk onderwerp is bij de nieuwbouw van de school. Samen met de klankbordgroep uit de buurt gaan gemeente en Wilhelminaschool deze ideeën verder uitwerken tot een concrete oplossing.  

Tijdelijke huisvesting 

We zoeken naar goede tijdelijke huisvesting voor de school tijdens de sloop en nieuwbouw. Het heeft de voorkeur met de hele school inclusief kinderopvang naar één tijdelijke locatie te verhuizen. Het is lastig binnen de huidige wijk of in omliggende wijken een geschikt gebouw te vinden. Op dit moment onderzoeken we mogelijke huisvesting in units en een leegstaand schoolgebouw aan de Wolborgenmate 4 op De Huet of in het gebouw van het Ludger College (Vondelstraat 5). De keuze voor de tijdelijke locatie, maken we op een later moment. Dat doen we ook in overleg met de oudergeleding van de school.

Besluit gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt op donderdagavond 15 april het projectplan tijdens een informatieve raadsvergadering. Tijdens deze bespreking kunnen raadsleden het college vragen stellen over het plan. Op 29 april ’s avonds besluit de gemeenteraad over het projectplan. U kunt deze besprekingen volgen via besluitvorming.doetinchem.nl. U kijkt dan onder de kop ‘Vergaderingen’. 

Na het besluit van de gemeenteraad, kan de Wilhelminaschool starten met het uitwerken van de plannen.  

Meer informatie 

Via de website www.wilhelminaschool.eu en de Facebookpagina van de Wilhelminaschool houden we u ook op de hoogte van het project. Heeft u een vraag? Stelt u deze dan via nieuwbouw@wilhelminabasisschool.nl 

Met vriendelijke groet,

Erik Lammers, directeur bestuurder Wilhelminaschool (ook namens samenwerkingspartner Twinkel)

Maureen Sluiter, wethouder onderwijs gemeente Doetinchem

De Wilhelminaschool aan de Verdilaan in de wijk Overstegen heeft een nieuw gebouw nodig. Het aantal leerlingen van de school is gegroeid de afgelopen jaren. Het huidige schoolgebouw (bouwjaar 1974) heeft onvoldoende ruimte en voldoet niet meer aan de eisen die het huidige onderwijs stelt. Het is de bedoeling dat ook kinderopvang Twinkel een plek krijgt binnen het nieuwe gebouw. Het nieuwe evangelisch christelijk kindcentrum biedt onder andere opvang en onderwijs voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. De verwachting is dat het nieuwe gebouw rond zomervakantie 2023 wordt opgeleverd.