Notulen klankbordgroep

Geplaatst op: 14 oktober 2021

Project Nieuwbouw Wilhelminaschool Doetinchem Datum 5 oktober 2021 van 19.30 tot 20.45 uur Locatie Wilhelminaschool 

Aanwezig Hannie Steenblik Jeanet Eskes  Irma Heerink  Christel Klein Goldewijk  Martin Langejan  Gerrie Hengeveld  Deborah Dekker  Tunay Karaman  Janneke Rensing  Mark Cornelissen  Annelies Gerritsen  Rody Poelhuis  Erik Lamers  Teun Schippers 

Afwezig Marieke Stevering-Rutten Peter Enke 

Betreft Verslag klankbordbijeenkomst nieuwbouw Wilhelminaschool 

Opening 

– Rody Poelhuis opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. 

Verslag 22 juni 2021 

– Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de bijeenkomst d.d. 22-06-2021. 

Schetsontwerp verkeersinrichting  

Inleiding  

– Mark geeft aan dat de toegestuurde tekening is bedoeld als praatstuk voor deze  avond. Het betreft dus geen schets, maar een praatstuk. In de vorige bijeenkomst is  genoemd welke knelpunten ontstaan in de wijk als het gaat om verkeer en parkeren.  Tijdens de bijeenkomst van vanavond bespreken we de oplossingsrichtingen.  

– Op de tekening staan niet alle oplossingsrichtingen. Zo is de rotonde op de kruising  Rossinilaan – Burgemeester Kehrerstraat niet getekend.  

Verdilaan  

– De oplossingsrichtingen voor de Verdilaan worden besproken.  

– Het maken van eenrichtingsverkeer in de Verdilaan is een optie. Dan moet echter wel  de juiste doorstroomrichting worden gekozen (Varsseveldseweg – Verdilaan,  Bizetlaan). Voorts zou eenrichtingsverkeer alleen op spitstijden noodzakelijk zijn  (bijvoorbeeld 07.30 – 08.30).  

– De bocht in de Verdilaan is erg (te) breed. Dit zorgt voor onveilige situaties. Bij  eventuele aanpassingen aan de Verdilaan, moet de bocht worden versmald.  – De klankbordgroep is geen voorstander van het plaatsen van bloembakken. Dit zou de  nodige ongemakken veroorzaken voor buurtbewoners (opstelplaats camper familie  Heerink, uitrijden Hak-bus, minder parkeerplekken). 

– Aangegeven wordt dat het verstandig is om de verkeersdruk te spreiden over  meerdere plekken. Voorkomen moet worden dat alle druk zich op één plek  concentreert. 

– Wij hebben geen invloed op het gedrag van omwonenden en ouders. Gedrag blijft  terugkomen, maar ongewenst gedrag moet zoveel mogelijk worden ontmoedigd.  – Besloten wordt om de optie m.b.t. eenrichtingsverkeer in de Verdilaan verder uit te  werken, maar dan zonder bloembakken. Deze optie heeft veel voordelen, omdat  ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd.  

Boddens Hosangstraat 

– Er is een aantal mogelijkheden voor het realiseren van een k+r-zone aan de Boddens  Hosanstraat. De mogelijkheid wordt besproken om een k+r-zone te realiseren in de  groenzone aan de achterzijde van de Wilhelminaschool. Een nadeel van deze optie is  mogelijke opstopping van het verkeer t.p.v. de stoplichten. De kruising  Varsseveldseweg – Boddens Hosangstraat is de drukste punt in de wijk. Als er geen  goede doorstroming is, komen automobilisten die gebruikmaken van de k+r-zone niet  op de doorgaande weg.  

– Een andere mogelijkheid is om de k+r-zone aan de overkant van de weg te  realiseren. Het voordeel van deze optie is dat een gemakkelijker doorstroming  ontstaat via de Boddens Hosangstraat. Bij deze optie zou echter wel een veilige  oversteekplaats moeten worden gerealiseerd. Om de snelheid te beperken zou een  drempel / heuvel kunnen worden gerealiseerd. Nadeel hiervan is het geluid voor  omwonenden (dreunen van aanhangers). Een andere mogelijkheid het beperken van  snelheid is wellicht het doortrekken van de 30 km zone op de Boddens Hosangstraat. 

– Een derde mogelijkheid is het realiseren van een k+r-zone op de hoek Boddens  Hosangstraat – Rossinilaan. Onderzocht moet worden in hoeverre het  elektriciteitshuisje een belemmering vormt.  

– Alle drie bovenstaande mogelijkheden worden verder onderzocht.  – Verzocht wordt om de regeling van de stoplichten mee te nemen in de uitwerking.  Deze zijn traag en overbelast.  

– Gevraagd wordt in hoeverre een rotonde op de kruising Boddens Hosangstraat – Rossinilaan de verkeersdruk ontlast. Mark Cornelissen geeft aan dat een rotonde niet  zorgt voor ontlasting van de verkeersdruk. De verkeerslichten zijn bedoeld voor het  regelen van het verkeer. Het kruispunt op een 50 km/h en een 30 km/h weg wordt  normaliter geregeld middels haaientanden en niet middels een rotonde.  

– Aangegeven wordt dat het realiseren van een perfecte situatie niet mogelijk is. Er  wordt gezocht naar een zo optimaal mogelijk situatie. Elke situatie kent voor- en  nadelen.  

– In verband met een uitrit, heeft een bewoner van de Varsseveldseweg aangegeven  belang te hebben bij een kruis op de weg.

ruimte om te zijn Pagina 2 van 3 

– De volgende opties zullen in de komende periode verder worden onderzocht: ⮚ Eenrichtingsverkeer Verdilaan (op spitstijden). Bocht Verdilaan smaller  maken. 

⮚ K+r-zone Boddens Hosangstraat, zijde van de school. 

⮚ K+r-zone Boddens Hosanstraat, zijde van de Burgemeester Kehrerstraat.  Inclusief veilige overstreekplaats. 

⮚ K+r-zone hoek Boddens Hosanstraat – Rossinilaan.  

– Afgesproken wordt dat een volgende klankbordbijeenkomst met de buurt wordt  gepland wanneer de inventarisatie gereed is. Rody Poelhuis komt hier op terug en  neemt ongeveer twee weken voorafgaand aan een volgende bijeenkomst contact op.  

Toelichting op eerste schetsontwerp Wilhelminaschool 

– Het eerste schetsontwerp wordt toegelicht door Teun Schippers. 

– De nieuwbouw betreft een tweelaags gebouw (begane grond en verdieping). Daardoor  wordt de footprint van het gebouw een stuk kleiner dan de oudbouw. 

– Het model betreft twee elementen met een scharnierstuk. Het scharnierstuk is  georiënteerd op de twee richtingen van de omliggende bebouwing (flat en woningen). – Het kinderdagverblijf wordt verplaatst naar de andere kant van het perceel. – Het gebouw krijgt een splitlevel. Dat betekent dat in de school wordt gewerkt met  hoogteverschillen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen telkens maar een halve verdieping  van elkaar verwijderd zijn. Dit is avonturierlijk voor de kinderen. In het gebouw  ontstaan doorzichten en transparantie.  

– Het ontwerp is erop gericht om een doorzicht te realiseren tussen de as Verdilaan – Boddens Hosanstraat. De groenstrook aan de achterzijde van het gebouw wil de  architect zoveel mogelijk handhaven. 

– Er wordt een kapvorm toegepast, een ‘gevouwen dak’.  

– Vanuit de klankbordgroep wordt gevraagd om rekening te houden met zicht vanaf de  1e etage op de tuinen van bewoners van de Verdilaan. Verder wordt gevraagd of er  geen klankkast ontstaat bij de bso-het speellokaal indien de deuren open staan. Deze vragen worden verder onderzocht.  

Rondvraag en sluiting 

– Er worden geen vragen gesteld.  

– Rody Poelhuis sluit de bijeenkomst.