Uw kind aanmelden.

Aanmeldformulier

Voor schooljaar 2023-2024 zit groep 7 vol.

Het kan zijn dat de groepen 1 in de loop van een schooljaar te vol lopen. Het gevolg daarvan kan zijn dat kinderen die vanaf maart jarig zijn instromen na de zomervakantie.

Let op: Vul dit formulier pas in wanneer u, na het infogesprek met de directeur bestuurder, besluit uw kind(eren) aan te melden op de Wilhelminaschool en het aannamebeleid heeft gelezen.

Heeft u al een kind op de Wilhelminaschool? Dan is een infogesprek niet meer nodig. Lees wel eerst even punt 11 van het aannamebeleid. Daarna kunt u uw kind aanmelden via onderstaand aanmeldformulier


Stap 1: Gegevens van het kind


Met dit telefoonnummer kunnen we u tijdens schooltijden het beste bereiken.

Als uw kind een indicatie heeft voor Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE) dan vult u ‘ja’ in.

Wij ontvangen graag een overdrachtsrapport van de peuterspeelzaal om ons onderwijs beter aan te laten sluiten bij uw kind.


Stap 2: Gegevens van de hoofdverzorger.


Bijvoorbeeld: vader / moeder / pleegouder / adoptieouder / voogd / etc
Graag kopie van de beschikking sturen naar administratie@wilhelminabasisschool.nl

Aangezien mijn kind Nederlands als tweede taal heeft (NT2), stem ik bij aanmelding in dat ik mijn kind binnen 4 weken na de eerste schooldag ook aanmeld voor logopedie. Bij voorkeur bij de logopedist in de school.


Stap 3: Gegevens 2e verzorger.


Bijvoorbeeld: vader / moeder / pleegouder / adoptieouder / voogd / etc

Stap 5: Gezinsgegevens


Graag kopie van de beschikking naar administratie@wilhelminabasisschool.nl

Stap 6: medisch/algemeen


Moeten wij in belang van de gezondheid van uw kind op school ergens rekening mee houden, bijvoorbeeld allergieën, bepaalde ziektes, behandelingen enzovoort?


Stap 7: Toestemming & ondertekening


https://www.wilhelminaschool.eu/beleid-schoolzwemmen/

Bereikbaarheid: noodnummer telefoonnummer van familielid / vriend / bekende in geval van calamiteiten / nood:

Door het versturen van dit digitale formulier, verklaart ondergetekende de identiteit, doelstellingen, uitgangspunten en onderwijsactiviteiten (zoals bijvoorbeeld schoolzwemmen, excursies) van de Wilhelminaschool te kennen en daarmee in te stemmen. Ondergetekende is zich er van bewust dat de relevante gegevens van hun kind in het dossier van de school en eventueel van de schoolbegeleidingsdienst worden opgenomen. Ondergetekende geeft toestemming aan het team van de Wilhelminaschool en eventueel schoolbegeleidingsdienst tot inzage in dit dossier. Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en gaat ermee akkoord dat de opleidingsgegevens kunnen worden gecontroleerd.

De financiële ouderbijdrage wordt per incasso geïnd. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de Activiteitencomissie en wordt besteed aan schoolreis, sinterklaasfeest, kerstfeest, excursies, etc. Bij ondertekening gaat u akkoord dat u dit begrepen heeft. U ontvangt zodra uw kind gestart is een formulier via de leerkracht om de incasso te regelen.

Aanmelden broertjes/zusjes:

We willen heel graag de ontwikkeling van het aantal leerlingen van onze school in de komende jaren zo goed mogelijk in beeld hebben. Eén van de zaken die ons kan helpen, is een vroegtijdige aanmelding van één- of tweejarige broertjes/zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten.