Kenmerken van ons onderwijs

Groepssamenstelling en groepsindeling

Algemeen

Op de Wilhelminaschool willen wij kwalitatief goed onderwijs geven, waar alle leerlingen van profiteren. Dit houdt in dat wij rekening houden met de verschillen tussen kinderen in bijvoorbeeld talent, tempo, karakter, motivatie, belangstelling, begaafdheid, culturele achtergrond en afkomst.

De kernopgave van ons onderwijs is om verschillen tussen kinderen te onderkennen en een onderwijsaanpak te ontwikkelen, die uitgaat van verschillen tussen leerlingen en alle kinderen tot hun recht laat komen.

Gevolgen

Om de kwaliteit te kunnen blijven bieden is het soms noodzakelijk om te schuiven in de groepssamenstelling. We doen ons best om eventuele veranderingen voor ieder kind zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Een vaste en veilige groepssamenstelling met twee vaste leerkrachten binnen een schooljaar is één van onze uitgangspunten en we proberen dit waar mogelijk toe te passen.

Vanuit de groepen 1 en 2 stellen wij de groepen 3 samen. Aan het eind van elk schooljaar overwegen de betrokken groepsleerkrachten samen met de teamleider en de intern begeleider de samenstelling van de groepen om te komen tot de meest optimale indeling en samenstelling voor kinderen en leerkrachten.

Bij een groepswijziging mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 enkele klasgenoten noemen waarmee ze graag in de klas zouden willen. Leerkrachten communiceren naar desbetreffende ouders de wisseling met ruimte voor gesprek. Zo hopen we tot een afgewogen standpunt te komen. Uiteindelijk nemen we als school de beslissing.

Belangrijke thema’s voor de Wilhelminaschool om te komen tot een evenwichtige groepssamenstelling zijn o.a.:

  1. Kwaliteit van het onderwijs.
  2. Zelfstandigheid.
  3. Cognitie.
  4. Sociaal emotioneel.
  5. Groepsdynamiek.

Kleuteronderwijs

Wanneer een kind voor het eerst op school komt, is het ons streven er voor te zorgen dat het zich veilig en vertrouwd gaat voelen in de groep. Vanuit een veilige basis kan het kind zich namelijk gaan ontwikkelen en ontdekken wat zijn of haar mogelijkheden zijn.

Ons kleuteronderwijs is een evenwichtige mix tussen ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht onderwijs. We gebruiken de methode ‘Schatkist’. Daarbij werken we tijdens het vrije spel en de kringmomenten met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Zo worden spelenderwijs ook reken- taal- en expressieactiviteiten aangeboden. De nadruk ligt vooral op het proces en niet zozeer op het eindproduct. Leren voor de toekomst omvat niet alleen het bijbrengen van kennis, maar ook het onder de knie krijgen van andere vaardigheden. De vaardigheden die we de kinderen leren vallen onder de noemer ‘executieve vaardigheden’. Hier leest u meer over het begrip ‘executieve functies’.

Om het leerproces zo goed mogelijk bij te houden maken we gebruik van de leerlijnen die verwerkt zijn in het Digikeuzebord.

Het is een vereiste dat kinderen zindelijk zijn op het moment dat ze starten op school. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal met de ouders naar een passende oplossing gezocht moeten worden.

Mocht u verder benieuwd zijn hoe bepaalde ontwikkelingslijnen grofweg in elkaar zitten…we hebben een leuke folder ‘Van peuter naar kleuter’ waarmee u alvast kunt gaan oefenen met uw kind om het voor te bereiden op de basisschool: Folder ‘van peuter naar kleuter’


Schoolvakken

Op de Wilhelminaschool werken we met moderne, geaccrediteerde methodes en materialen. Belangrijkste voorwaarden die wij stellen aan een goede methode/methodiek is de aandacht voor verschillende niveaus (passend binnen kindprofielen) en de mogelijkheden voor zelfwerkzaamheid en samenwerking.


Cultuur (kunst, erfgoed en media) educatie

Wij vinden het belangrijk dat kinderen naast cognitieve vaardigheden andere gaven, talenten en interesses ontwikkelen, zodat ze autonome mensen worden die op eigen wijze deel nemen aan onze samenleving. Cultuureducatie speelt daarin een belangrijke rol, omdat activiteiten worden aangeboden die kinderen op wetenschappelijk, creatief, kunstzinnig en maatschappelijk terrein uitdagen. Cultuureducatie komt in ons onderwijs onder andere terug tijdens de lessen wereldoriëntatie, muziek, godsdienstonderwijs, ‘Jij bent Uniek’, dans en drama, sociale media, excursies naar bijvoorbeeld musea, regeringscentrum Den Haag, hoofdstad Amsterdam, wereldhaven Rotterdam, lessen EHBO, theatergroep De Vliegende Speeldoos, etc.


Drama

In elke klas wordt er aandacht besteed aan drama. Er worden allerlei vaardigheden geoefend die weer ingezet worden bij bijvoorbeeld een maandviering of door toneelstukken te spelen, zoals de afscheidsmusical van groep 8. Het ontwikkelt de expressieve vaardigheden van het kind.


Gezond gedrag

We gaan als school voor gezond en zo heet de methode die we gebruiken ook: ‘Ga voor gezond’. Thema’s zijn bijvoorbeeld: eten en drinken, mijn lichaam en bewegen. Bij de wordt jaarlijks een leskist over mondverzorging behandeld. Op gezette tijden komen ook de schoolarts en de schoolverpleegkundige langs; zij kijken o.a. naar een goed gewicht. School en GGD bespreken elkaars waarnemingen en bevindingen. Jaarlijks kiezen we schoolbreed een thema rond gezondheid en gezond gedrag. Ook doen we regelmatig mee met het nationaal schoolontbijt en het project fruit eten op school. Zie verder ook het stukje over de Jeugdgezondheidszorg.

In Nederland hebben steeds meer kinderen last van overgewicht. Op school willen we graag ons steentje bijdragen aan een betere gezondheid bij onze kinderen. Voor ideetjes rond een gezonde lunch en pauzehap verwijzen we u graag naar de website van het voedingscentrum.


Bewegingsonderwijs

Groep 1 tot en met 8 gaan verspreid over de week naar de gymzaal.
Bij mooi en droog weer kan de leerkracht ervoor kiezen om naar het sportveld in het park te gaan
Op dinsdag geeft een vakleerkracht van Sportservice gym, de leerkracht ondersteunt hierbij.
De groepen 4 t/m 8 krijgen 2x 45 minuten gymles. Groep 3 krijgt één gymles en op maandag zwemles.
Om mee te kunnen doen met de gymles nemen de kinderen gymkleding en schoenen mee.


Seksuele opvoeding

Hoewel we seksuele opvoeding primair als een taak van de ouders zien, krijgen kinderen in elke klas ook lessen rond seksuele opvoeding. Wij willen kinderen primair het mooie van seksualiteit laten zien en Gods bedoeling ermee. Elk kind moet weerbaar gemaakt worden tegen misbruik van seksualiteit. We willen de kinderen laten beseffen wat de grenzen en normen zijn die God aan de seksualiteit verbonden heeft en hen stimuleren om hun eigen leven daarnaar te leven. Daarnaast geven we in de lessen aandacht aan de seksuele diversiteit.


Actief burgerschap

De overheid wil dat basisscholen steeds meer een maatschappelijke functie gaan vervullen. Zo besteden we aandacht aan veiligheid, sociale samenhang, actief burgerschap, integratie en de overdracht van normen en waarden. Vanuit onze visie willen wij werken aan de ontwikkeling van kinderen in hun totaliteit, hun geestelijke, verstandelijke en emotionele ontwikkeling. Het actief burgerschap wordt vormgegeven binnen meerdere vak- en vormingsgebieden zoals Bijbelonderwijs, sociale vaardigheidstraining, drama, media educatie, seksuele opvoeding, gezond gedrag, veilig op school, natuur- en milieu educatie, verkeer.


Internetgebruik, Mediawijsheid

De snelle ontwikkelingen op ICT-gebied zijn ook binnen onze school zichtbaar. Het meest zichtbaar zijn de Chromebooks die wij aangeschaft hebben. Deze worden gericht ingezet om ons onderwijs te verbeteren. Op het gebied van internetgebruik en mediawijsheid vraagt dit een andere aanpak.
Om te voorkomen dat kinderen op sites komen waar ze niet moeten komen hebben we een abonnement op
Kliksafe. Daarnaast worden in alle groepen lessen gegeven omtrent ‘mediawijsheid’. Dit gebeurt volgens een methode (Nationaal Media Paspoort), ook zal de leerkracht inspelen op gebeurtenissen in de klas.