Sociaal emotionele ontwikkeling

Thuis op school

Op onze school hebben we vele activiteiten die bedoeld zijn om onze kinderen zich ‘thuis op school’ te laten voelen. Het doel van ons sociaal vaardigheidsbeleid is het probleemoplossend vermogen en het gedragsrepertoire van de kinderen te vergroten. Door het oefenen in concrete sociale situaties en het aanleren van sociale cognities, kunnen de kinderen meer greep krijgen op hun eigen situatie en hun zelfvertrouwen en kan een positief zelfbeeld groeien. Daarnaast zijn we een oplossingsgerichte school. De kern is: ‘Wat is de gewenste toekomst?’ ‘Wat was succesvol in het verleden?’ ‘Waardeer je aanwezige kwaliteiten’. ‘Doe meer van dat wat werkt’.

Preventief

Naast uiteraard het alledaags observeren of de kinderen lekker in hun vel zitten, nemen we twee keer per jaar de Observatielijst Leerlingvolgsysteem voor Sociaal-Emotionele Ontwikkeling af bij alle kinderen. Daarmee kunnen we zien of het kind zich voldoende ontwikkelt of dat het stagneert in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling. Wanneer dit laatste het geval is, kunnen we adequaat reageren en de hulp bieden die nodig is.
Tevens nemen we deel aan Scholen met Succes, dit is een Veiligheidsmonitor. Hierbij meten we de sociale veiligheid bij ons op school. De leerlingen van groep 7 en 8 vullen deze vragenlijst jaarlijks zelf in.

Daarnaast gebruiken we de methodiek van de ‘7 gewoonten’

Kindercoach

Op onze school hebben we een gediplomeerde kindercoach in huis, Angela Bruil.

Doelen: kinderen leren hun eigen kracht kennen waardoor ze steviger in hun schoenen staan. Kinderen leren hun eigen kwaliteiten (her)ontdekken en (her)vinden zo hun zelfvertrouwen. Kinderen leren hun eigen denken en handelen zelf positief te beïnvloeden.

Wanneer kindercoaching inzetten? Als een probleem te klein is om een kind naar een psycholoog of orthopedagoog door te verwijzen maar als het probleem door het kind, ouders of leerkracht wel als belemmerend wordt ervaren. U kunt uw kind hier zelf voor aanmelden, of bijvoorbeeld even binnenlopen op het inloopmoment op donderdagochtend van 8.30 – 9.00 uur.

Problemen waarbij de kindercoach onder andere  ondersteuning kan aanbieden: leerproblemen, leren leren, huiswerk plannen, motivatie om te leren, verdriet/ rouwverwerking, boosheid/ driftbuien, echtscheiding, faalangst, stress, slapeloosheid, concentratieproblemen, pesten of gepest worden, onzekerheid, sociale problemen, etc.

Een knelpunt.. en dan?

Wanneer we bij een kleuter merken dat de sociaal-emotionele ontwikkeling stagneert (het kind bijvoorbeeld erg teruggetrokken blijft, zich niet durft te uiten of fysiek erg op andere kinderen gericht is) starten we in een klein groepje met de ‘Doos vol Gevoelens’, waarbij kleuters spelenderwijs beter leren omgaan met gevoelens. De beheersing van de basisgevoelens: ‘blij’, ‘bang’, ‘boos’ en ‘verdrietig’ geeft hen een basis en houvast.

Tevens houdt de Jeugd- en Gezinswerker wekelijks spreekuur op onze school. Ouders kunnen kosteloos een afspraak met haar maken voor een opvoedkundig advies. U kunt ook een afspraak maken voor uw kind. Veel ouders hebben inmiddels gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en zijn hier erg lovend over. Zie verder bij Tharsei.

Leerling van de week

Elke week staat in elke groep een kind centraal. Deze leerling mag zich aan de groep voorstellen en van alles over zichzelf vertellen. De kinderen mogen vragen stellen over zijn/haar persoonlijke interesses. De groep besteedt in de dagen erna aandacht aan dit kind.

Pestprotocol

In ons hele schoolklimaat, de gewone lessen en door bovenstaande activiteiten wordt preventief aandacht gegeven aan het verschijnsel pesten. De leerlingen krijgen inzicht in positief gedrag, de wijze waarop pesten ontstaat en in de ongewenste uitwerking ervan. Aan het begin van een schooljaar wordt met de klas een schoolcontract opgesteld waarin we afspreken hoe we met elkaar willen omgaan. We maken een keuze tegen plagen, buitensluiten, roddelen, digitaal pesten, etc. en een keuze vóór samenspelen, samenwerken,  probleemoplossend bezig zijn.
Ook hebben we bij ons op school meerdere pestcoördinatoren aangesteld.

Mocht u het complete pestprotocol willen inzien dan kunt u dit vinden op ons intranet.

Brievenbus

Bij de hoofdingang hangt een mooie brievenbus. Soms maken kinderen lastige dingen mee, zo lastig, dat ze er met niemand over kunnen of willen praten. Maar vaak moeten ze het wel kwijt. Dan is er de brievenbus waar ze met of zonder eigen naam hun verhaal kunnen delen. Ze kunnen dan ook aangeven of ze er met iemand over willen praten en met wie.