Zorg niveaus

De zorg voor kinderen is georganiseerd op zes niveaus

 

Zorg op en door de school

Betrokkenheid ouders

Basiszorg 1

Leerkracht in de groep observeert, signaleert, voert uit, evalueert cyclus handelingsgericht werken (HGW). Leerkracht in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun zoon/dochter.

Basiszorg 2

Leerkracht overlegt met collega’s: leerling- en groepsbespreking, intercollegiale consultatie. Leerkracht in gesprek met ouders, delen zorg, uitwisselen ervaringen, afstemmen van de aanpak.

Basiszorg 3

Leerkracht overlegt met Intern Begeleider (IB-er)ü  Wat is er nodig binnen de school?ü  Wat is er nodig buiten de school? ü  Ouders informeren over HGW werkwijze  en opzet van de zorgstructuur;ü  Expertise van ouders gebruiken. Samen eventuele formulieren invullen.

Breedtezorg 4

IB-er (en leerkracht) heeft consultatief overleg; schakelt externe expertise in (op school en/of thuis) bijv. IJsselgroep, School Maatschappelijk Werk (SMW), GGD of een gezamenlijk overleg als Ondersteuningsteam op school, Preventieve Ambulante Begeleiding. ü  Ouders als partner-in-zorg betrekken bij gesprek;ü  Ouders om toestemming vragen.

Breedtezorg 5

ü  Inbrengen bij het Onderwijs Zorg Loket (PCL / Ondersteuningsteam).ü  Afhankelijk van de vraagstelling zijn verschillende disciplines aanwezig: Bureau JeugdZorg, IJsselgroep, GGD, Maatschappelijk werk, SWV, Speciaal Basis Onderwijs (SBO), REC-clusteronderwijs, anderen. Toestemming ouders regelen. Ouders vullen eigen formulier in en hebben eventueel een intakegesprek. Ouders hebben inzage in het dossier. School steunt ouders bij opties.Ouders kunnen aanwezig zijn bij de bespreking in het Onderwijs Zorgloket.

Dieptezorg 6

ü  Ondersteuning  reguliere school (Persoons Gebonden Budget);ü  Aangepaste onderwijsvorm SBO,  REC-clusteronderwijs;ü  Afstemming onderwijs – behandeling vanuit zorg;ü  Aangepaste voorzieningen Jeugdzorg onder / na school. School steunt ouders bij uitwerking van:ü  SBO plaatsing;ü  Aanvraag LGF / SO plaatsing (via Commissie voor Indicatiestelling);ü  Aanvraag PGB (via Centrum Indicatiestelling Zorg).