Ouders

Persoonlijk contact

Uw kind is uw kostbaarste ‘bezit’. U kent uw kind als geen ander en wij vinden het daarom van het allergrootste belang om samen af te stemmen wat het beste is voor uw kind. Een warm persoonlijk contact tussen school en thuis is dus essentieel.

Gedragskompas & respect

Op De Wilhelminaschool hanteren wij de zienswijze dat ouders onze natuurlijke partners zijn. Met hen werken wij samen in het belang van de kinderen. Op onze school mag u van het team verwachten dat wij…

Één school onder één bestuur

De Wilhelminaschool is één school onder één bestuur. De leden van de schoolvereniging worden in elk geval één maal per jaar samengeroepen. Onze vereniging is niet gefuseerd met andere schoolverenigingen in verband met het bewaken van onze levensbeschouwelijke identiteit.

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verleent hand- en spandiensten bij vrijwel alle activiteiten die op school plaatsvinden, zoals de diverse feesten, excursies, schoolfeest, schoolreis en sportfestijnen. Het dagelijks bestuur van deze commissie bestaat altijd uit leden van de schoolvereniging. 

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad heeft advies- en instemmingsbevoegdheid over zaken die door bestuur en directie voorgesteld worden. Onze Medezeggenschapsraad bestaat, in principe, uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders. 

Ouderhulp

We hebben op school heel actieve ouders.  Zij helpen om allerlei activiteiten te organiseren. Eenmaal per jaar krijgt u van school een invullijst waarop u kunt aangeven welke hulp u kunt en wilt bieden. Het is voor uw kind en de school zeer plezierig en belangrijk wanneer u betrokken bent.

Ziekte & verlof

Als uw kind ziek is willen we dat graag op tijd weten. U kunt dit melden via onze website. Mocht het verzuim lang duren, dan wordt in overleg met de groepsleerkracht overwogen of er extra werk voor thuis moet worden meegegeven.

Slechts in een aantal gevallen heeft uw kind recht op verlof. Hierbij kan gedacht worden aan verhuizing, huwelijk van bloed- en aanverwanten, ernstige ziekte of overlijden van bloed- en aanverwanten.