Leerlingenzorg

Uw kind is ook ónze zorg!

De ondersteuning aan kinderen die extra hulp nodig hebben is op de Wilhelminaschool goed geregeld. Dit blijkt uit enquêtes die we regelmatig onder ouders, kinderen en team houden, maar ook uit het verslag dat de inspecteur over onze school heeft gemaakt. Alle leerling-gegevens registreren wij in een speciaal leerling-administratiesysteem.

Passend onderwijs

Het doel van passend onderwijs is om te zorgen voor een optimale en doorgaande lijn in de ontwikkeling en begeleiding van het kind.  Het uitgangspunt van de Wilhelminaschool is dat ouders en school samen het beste willen voor het kind. We gaan uit van de positieve samenwerkingsspiraal en vertrouwen op ieders ontwikkelingskracht: kind, groep, leerkracht, intern begeleider, ouders, extern, etc. De onderwijsbehoefte van het kind staat hierbij steeds centraal: wat willen we samen bereiken, wat is ons gezamenlijke en haalbare doel?

Uitgangspunt is dat onderwijs onder schooltijd wordt verzorgd door of valt onder verantwoordelijkheid van het team van de Wilhelminaschool. Afspraken en uitzonderingen zijn vastgelegd in ons zorgplan.

Als u nog meer wilt weten over Passend Onderwijs, klik op: Alles over passend onderwijs

Ons schoolondersteuningsprofiel

Korte typering van onze school:

 1. Evangelisch Christelijk KindCentrum met o.a. basisschool, kinderopvang, peuter+, buitenschoolse opvang, logopedie, adviesloket voor gezin en opvoeding;
 2. Onze ouderpopulatie komt uit alle lagen van de bevolking, met vele achtergronden, uit buurt en regio;
 3. Ouders die kiezen voor onze school respecteren van harte onze evangelisch christelijke identiteit;
 4. Leerstofjaarklassensysteem met ruim aanbod en mix van klassikaal, waar nodig groepsdoorbroken, adaptief en coöperatief onderwijs;
 5. Onze cultuur vertalen we naar vijf kernwaarden: liefde, talent, verbondenheid, kwaliteit, plezier;
 6. Onze kernwaarden richten zich op kwaliteit (gaan voor goud), talent (zien, herkennen, ontwikkelen), sociaal-emotionele ontwikkeling, identiteit;
 7. Schoolbreed rust en structuur, o.a. door goed klassenmanagement. Hoge kwaliteit onderwijs doordat we kinderen volgen en ondersteunen in duidelijke profielen;
 8. Onze missie: we creëren een sociaal-emotioneel veilige omgeving, een warm contact, waarin kinderen en ouders zich gezien, gekend en geliefd weten.

Onderwijs- en kindbegeleiding middels kindprofielen

In de klassen geven we onderwijsbegeleiding middels kindprofielen. Uw kind wordt voor de vakken rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen in een, voor uw kind, passend profiel ingedeeld. Elk profiel bevat een aanpak die het beste aansluit bij de verwachting die we hebben van uw kind. Op grond van observaties en de resultaten bij de methode- en de CITO-toetsen wordt bepaald of uw kind in het juiste profiel zit. Benieuwd naar het aanbod voor uw kind? Vraag de groepsleerkracht.

Begeleiding op vijf niveaus

Kinderen krijgen onderwijsbegeleiding volgens de genoemde profielindeling. Zij kunnen extra zorg nodig hebben op het gebied van leren, werk en gedrag. De extra begeleiding die een kind krijgt hebben we ingedeeld op vijf niveaus. Als ouders/verzorgers bent u altijd op de hoogte van het profiel van uw kind en of uw kind een bepaald zorgniveau behoeft. De zorg kan op vijf niveaus vormgegeven worden:

Liefde

Via evaluaties wordt vastgesteld dat de score onvoldoende is. De leerkracht reageert door het kind te bevragen en extra te bemoedigen en te stimuleren.

Uniciteit

Kinderen die bij een of meer vakken niet goed mee kunnen komen, krijgen na de klassikale instructie extra instructie in een kleine groep (beschreven in de profielen).

Saamhorig

Als een kind meer extra zorg nodig heeft dan de groepsleerkracht kan bieden, meldt de groepsleerkracht het kind aan bij de intern begeleider. De leerkracht neemt in overleg met de IB-er een pedagogisch en/of didactisch onderzoek af en stelt samen met de IB-er op basis van de resultaten een handelingsplan op.

Kwaliteit

Soms kunnen we als school niet de gestelde doelen halen met een kind. Dan zijn we als school handelingsverlegen en is het nodig externe deskundigen te raadplegen. In ieder geval nemen we dan contact op met de onderwijsbegeleidingsdienst.

Welbevinden

Als het voor het welzijn van het kind niet meer verantwoord is om op een reguliere basisschool te blijven, of als een veilig ontwikkelklimaat voor de groep onder druk komt, kan bij het OnderwijsZorgLoket een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden voor een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Ondersteuningsteam

Soms hebben kinderen, ouders en/of  leerkrachten extra ondersteuning nodig. Er kunnen zich bijvoorbeeld ontwikkelingsvragen voordoen rond intelligentie, sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding. Ook kunnen er bijvoorbeeld opvoedingsvragen zijn binnen het gezin. De intern begeleiders (Chantal, Linda) en/of de opvoedondersteuners (Marijke en/of gezins- en opvoedondersteuner) kunnen hierbij passende hulp bieden. Wekelijks houden de opvoedondersteuners spreekuur op onze school. Ouders kunnen kosteloos een afspraak maken voor een opvoedkundig advies.

Soms is er meer nodig. Dan komt het ondersteuningsteam in actie vanuit de gedachte: samen zijn we sterk.

Het ondersteuningsteam bestaat altijd uit:

 1. Ouders.
 2. Leerkracht.
 3. Intern begeleider.
 4. Orthopedagoog.

Afhankelijk van de hulpvraag kunnen hierbij eveneens aansluiten:

 1. Zorgcoördinator en opvoedcoach vanuit school.
 2. De jeugd- en gezinswerker Overstegen: Yvonne Peperkamp is onze jeugd- en gezinswerker: 0314-216122 / 06-51863564 y.peperkamp@buurtplein.nl.
 3. Sociaal Verpleegkundige GGD: Annet Heyn, Tel.: 088-4433246 of email: heyn@ggdnog.nl.
 4. (Kinder)Fysiotherapeut.
 5. Logopedist.
 6. Wijkagent.
 7. Leerplichtambtenaar.

OnderwijsZorgloket en Ouder- en Jeugdsteunpunt

Als het ondersteuningsteam er niet uitkomt kan zij het OnderwijsZorgloket inschakelen voor advies en hulp. Ook ouders kunnen hier terecht voor vragen. Bij dit OnderwijsZorgloket werken deskundigen uit verschillende organisaties met elkaar samen. Het zijn maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, jeugdartsen en zo nodig andere deskundigen. Het team bespreekt de gesignaleerde problemen, geeft advies en stelt indien nodig een plan van aanpak op.

Ouders kunnen informatie lezen op https://www.swvdoetinchem.nl/ondersteuning/ouders en mailen voor een vraag en/of afspraak. Het mailadres is ouderenjeugdsteunpunt@swvdoetinchem.nl

Overgaan, en zittenblijven, versnellen, uitplaatsen

We gunnen ieder kind een zo evenwichtig en veilig mogelijke basisschoolperiode. Toch kan het soms voor een kind beter zijn om te doubleren, versnellen of uit te plaatsen.

Citaat: ‘Het beste dat de school mij heeft gegeven is de tijd om mijzelf te vinden’.

Vijf componenten zijn van belang

 1. Cognitieve ontwikkeling.
 2. Leerresultaten.
 3. Sociaal emotionele ontwikkeling.
 4. Lichamelijke ontwikkeling.
 5. Leeftijd.

Op ons intranet vindt u verdere informatie.

Overslaan van een groep

Ook zeer begaafde kinderen hebben extra zorg nodig. Deze kinderen krijgen, naast of in plaats van de reguliere leerstof, verrijkingsstof aangeboden (profiel A+). Als een kind op cognitief, sociaal en emotioneel gebied zijn leeftijd ver vooruit is, kunnen we in overleg met ouders, eventueel ook met de onderwijsbegeleidingsdienst, er ook voor kiezen om een groep over te slaan. Voor meer informatie over de zorg van meer-en hoogbegaafde kinderen bij ons op school kunt u hier terecht.

Dyslexie

Wanneer er een vermoeden van dyslexie bestaat, wordt een kind aangemeld bij de IB. Door begeleiding vanuit de IB kan er een leesdossier worden opgebouwd.
Dit leesdossier is, samen met drie maal achtereenvolgens een E-V score op de Cito DMT toets of drie maal achtereenvolgens een D-V score op Cito DMT in combinatie met drie maal achtereenvolgens een E-V score op de Cito Spelling, nodig om in aanmerking te komen voor een aanvraag van een vergoed Dyslexieonderzoek.
De aanvraag voor een Dyslexieonderzoek en behandeling gaat via de gemeente. Wij zullen u hier als school uiteraard bij helpen. Verder zullen waar nodig aanpassingen worden gedaan rondom het onderwijs aan het kind.

Speciaal (basis)onderwijs 

Ouders van een kind met een beperking hebben de keus hun kind aan te melden bij een reguliere basisschool of bij een school voor speciaal (basis)onderwijs. Bij de keuze basisonderwijs of speciaal (basis)onderwijs gaat het vooral om de vraag of een kind zich voldoende ontwikkelt. Daarbij staat het welbevinden van het kind centraal. Als verwijzing naar de school voor speciaal (basis)onderwijs serieus wordt overwogen,  wordt dit voorgelegd aan het OnderwijsZorgLoket (OZL). Dat beoordeelt of een leerling tijdelijk toegelaten kan worden tot een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Het speciaal onderwijs is er voor kinderen met problemen op het gebied van:

 1. Zien (cluster 1).
 2. Horen, taal- en spraakontwikkeling (cluster 2).
 3. Lichamelijke beperkingen of langdurige ziekte (cluster 3).
 4. Ernstige vorm van autisme, ernstige gedragsproblemen, enz. (cluster 4).

In samenspraak met de school kunnen ouders hiervoor een aanvraag doen bij het OnderwijsZorgLoket. Hoe de procedure exact verloopt, kunt u lezen op de website van het Samenwerkingsverband Doetinchem.

Jeugdgezondheidszorg

Tot het kind vier jaar wordt, valt het onder de zorg van een consultatiebureau. Zodra het kind naar de basisschool gaat, wordt de zorg overgenomen door de jeugdarts, de schoolverpleegkundige en de logopedist(e) van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD): website: www.ggdgelre-ijssel.nl.

Logopedist

De werkwijze van de preventieve logopedie binnen de GGD Gelre-IJssel is als volgt: voorafgaand aan het preventief gezondheidsonderzoek door de jeugdarts (PGO 5-jarigen) vullen de ouders een vragenlijst in. Hierin is een aantal vragen opgenomen over de spraaktaalontwikkeling van het kind. Wanneer blijkt dat er vragen of zorgen zijn over het spreken, meldt de jeugdarts (in overleg met de ouders) het kind aan voor een onderzoek door de logopedist van de GGD. Daarnaast blijft het voor school mogelijk om kinderen uit alle groepen aan te melden voor logopedisch onderzoek op de website www.ggdgelre-ijssel.nl.

Daarnaast is er wekelijks een logopedist binnen ons kindcentrum aanwezig die kinderen begeleidt.

Meldcode

De meldcode gebruiken wij wanneer wij ons zorgen maken over uw kind. Onze school hanteert de vijf stappen van de Meldcode. Dit is een verplichting vanuit het ministerie van Onderwijs voor elke school.

Marijke Ebbers is onze aandachtsfunctionaris van de Meldcode. Ons doel zal altijd zijn om samen met u in gesprek te gaan over onze zorgen over uw kind.