Kwaliteitsbeleid

Professionalisering

We realiseren ons dat de kwaliteit van het onderwijs voor een groot deel wordt bepaald door de leerkracht voor de groep. Jaarlijks werken we aan een verdere professionalisering van ons team door bijvoorbeeld cursussen, coaching, observaties, collegiale consultaties en bezoeken aan andere scholen. Er kunnen video opnames gemaakt worden om het leerkracht gedrag te analyseren (alleen voor intern gebruik).

Warm contact

Daarnaast zijn kind- en thuisfactoren uiteraard van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind. Daarom vinden we een warm contact met thuis vanzelfsprekend.

Cito- en methodetoetsen

De kern van ons kwaliteitsbeleid is dat we kritisch blijven op wat we doen. Daarom nemen we als team consequent de uitkomsten van de Cito- en methodetoetsen door. Omdat we de gegevens over een lange periode bijhouden kunnen we goed analyseren welke trends er zijn. In groep 8 nemen we de IEP-toets af. Ook de uitkomsten van deze toetsen nemen we mee in onze (trend)analyses.

Veiligheidsmonitor

Jaarlijks nemen we in de groepen 5 t/m 8 de Veiligheidsmonitor af. Dit is een vragenlijst die inzicht geeft in hoe veilig de kinderen de school ervaren, of er pestgedrag is en hoe het welbevinden van de leerlingen is. De resultaten worden altijd met de Onderwijsinspectie gedeeld.

Ouder- en teamenquête

Tweejaarlijks worden ouders en teamleden gevraagd naar hun mening over diverse aspecten van de school. Naast kleine aandachtspunten merken we gelukkig dat de ouders zeer tevreden zijn over het onderwijs op de Wilhelminaschool.

Onze schoolresultaten

De leerlingen uit groep 8 maken jaarlijks een door het ministerie van OCW goedgekeurde eindtoets. We hebben gekozen voor de IEP-eindtoets. Kinderen met een IQ onder 75 tellen niet mee in de gemiddelde scores.

Bij het bekijken van de scores gaan we uit van 2 signaleringswaarden. De eerste is voor 1F en deze is 85%. Dit is voor alle scholen hetzelfde. De tweede signaleringswaarde is voor 1S/2F en deze is 49%. Deze is op grond van onze schoolweging (30,0). De waarden geven aan hoeveel procent van de kinderen aan deze norm moet voldoen. Dit moet over 3 schooljaren gemiddeld behaald worden. We constateren dat we over het algemeen heel tevreden zijn met de individuele resultaten. We halen jaarlijks de normen die we moeten halen.

Eindtoetsscores

Jaar1F (85%)1S/2F (49 %)
201794,9 %60,3 %
201897,5 %78,2 %
2019100 %66,7 %
2020n.v.t.n.v.t.
2021

Het percentage leerlingen dat naar de diverse vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Het is afhankelijk van de samenstelling van de groep. Wij stellen ons tot doel het maximale uit elk kind te halen en er zodoende voor te zorgen dat het kind op de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terecht komt. Naast intelligentie spelen factoren als thuisomstandigheden, motivatie, concentratie en zelfstandigheid een rol.

Inspectie van het onderwijs

In 2017 hebben twee onderwijsinspecteurs onze school bezocht voor een regulier inspectiebezoek (eenmaal in de vier jaren). Het volledig onderzoeksrapport van de inspectie vindt u hier:

Definitief Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek

Heeft u vragen over onderwijs, dan kunt u bellen naar 0800-8051 of mailen naar info@owinsp.nl. Voor rapporten die de inspectie over onze school heeft gemaakt, kunt u terecht op: www.onderwijsinspectie.nl . Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, ernstig geweld en dergelijke kunt u contact opnemen met een vertrouwensinspecteur (tel. 0900-1113111).


Bestuursverslagen

Als school leggen we jaarlijks verantwoording af in het bestuursverslag.

Bestuursverslag Wilhelminaschool 2020

Bestuursverslag Wilhelminaschool 2021

Bestuursverslag Wilhelminaschool 2022


Strategisch schoolplan

Hoe we de toekomst van onze school zien, vertaald in strategische doelstellingen, staat in ons strategisch schoolplan.

Strategisch schoolplan 2019-2023


Scholen op de kaart

Een databank voor alle scholen in Nederland, waarop inhoudelijk gegevens van onze school zichtbaar zijn.