Veiligheid op school

Als school doen we er alles aan om de veiligheid, in de breedste zin van het woord, van en voor een ieder te garanderen. De volgende protocollen en specialismen zijn aanwezig:

 • Commissie verkeersveiligheid. Contactpersoon: Angela Bruil;
 • Arbo coördinator/preventiemedewerker, Ellen van Benthem. Opstellen Risico-inventarisatie en Plan van Aanpak;
 • Klachtencommissie en vertrouwenscommissie. Zie verder artikel ‘klachten en problemen oplossen’;
 • Er zijn een aantal bedrijfshulpverleners (BHV-ers) binnen het team;
 • Arbobeleid;
 • Ongevallenregistratie;
 • Beleid sociaal-emotionele ontwikkeling, anti-pestbeleid en protocol schorsing en verwijdering;
 • Vragenlijst Sociale veiligheid;
 • Beleidsplan seksuele opvoeding;
 • Rouw- en calamiteitenbeleid;
 • Beleid medische situaties;
 • Hitteprotocol;
 • Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Verzekering;
 • Veiligheidsprotocol;
 • Themalessen uit de map ‘Veilig op school’.

Hoort u iets over onveiligheid, pestgedrag e.d., dan hebt u het recht (zelfs de plicht) om dit te melden (dit is geen ‘klikken’!).

Enkele opmerkingen rondom veiligheid:

 1. Schoolgebouw. Voor het schoolgebouw is door de brandweer (gemeente) een gebruiksvergunning afgegeven. Die wordt alleen afgegeven als het schoolgebouw voldoet aan de brandveiligheidseisen uit de gemeentelijke bouwverordening.
 2. Onderhoudscontract voor blusmiddelen Het schoolbestuur heeft een onderhoudscontract afgesloten voor de brandblusmiddelen om ervoor te zorgen dat ze in noodsituaties werken. Inspectie en onderhoud vindt jaarlijks plaats.
 3. Toezicht. Een kwartier voorafgaand aan de aanvangstijden van onze school, ’s morgens en ‘s middags en tijdens de pauzes is er toezicht van leerkracht(en) op het schoolplein. 
 4. Speeltoestellen. De speeltoestellen en hun ondergrond op het speelplein voldoen aan wettelijke normen. Periodieke schouw van schoolgebouw vindt plaats door een extern bureau. De bevindingen worden beschreven in een planmatige onderhoudsrapportage.